Mor-barn vennlig initiativ

Tilbake
morbarnvennligMor-barn-vennlig initiativ (MBVI) er en norsk oppfølging av WHO/ UNICEFs "Baby Friendly Hospital Initiative" (BFHI). Dette er et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn. På bakgrunn av forskning og erfaring har WHO/UNICEF stilt opp ti krav som en føde/barselavdeling må innfri for at den skal kunne erklæres Mor-barn-vennlig. Prosjektet kan sees på som en del av kvalitetssikringen av rutinene ved norske fødeavdelinger.

I Norge er prosjektet utvidet til også å omfatte neonatalavdelingene, og det er mulig å bli godkjent som ammekyndig helsestasjon i løpet av 2008. Kvalifiseringen til ammekyndig helsestasjon innebærer blant annet å gjøre en selvevaluering, å kartlegge ammeforekomst ved helsestasjonen og å utarbeide en ammeprosedyre. Det er Nasjonalt kompetansesenter for amming som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av MBVI.

Dette kan du vente av en mor-barn-vennlig godkjent avdeling:

• Det skal finnes en ammeprosedyre som i lettfattelig form skal være tilgjengelig for foreldre. Avdelingen har en opplæringsplan om amming slik at du kan forvente oppdatert og god veiledning fra alt personell.
• I løpet av graviditeten blir du informert om fordelene ved morsmelk og hvordan du best kommer i gang med og opprettholder ammingen.

• Rett etter fødselen får du ha barnet uforstyrret hos deg, hud mot hud, iallfall en times tid eller til den første ammingen har funnet sted.

• Ved keisersnitt eller komplikasjoner hos deg, skal du få barnet til deg så raskt som mulig når du kan forholde deg til barnet og i hvert fall innen en halv time etter at du har sagt fra at du ønsker det.

• Personalet skal følge opp at det går greit med ammingen. Du får veiledning ved behov, så ofte du trenger det. Ved problemer skal du få hjelp til å løse dem og å bli selvhjulpen.

• Dersom du midlertidig blir skilt fra barnet ditt blir du vist hvordan du kan håndmelke eller pumpe deg, og du får lære hva som skal til for å opprettholde melkeproduksjonen.

• Det nyfødte barnet ditt får ikke annen næring eller væske enn morsmelk, unntatt når det er medisinsk grunn til det.

• På barselavdelingen er det normalt og ønskelig at barnet er hos deg hele døgnet. Du kan be om hjelp og avlastning dersom du trenger det. Personalet skal gi deg omsorg, slik at du får krefter til barnet.

• Det blir oppmuntret til amming ved behov, selvregulering. Det vil si at barnet får brystet så snart det viser interesse og så lenge det ønsker, innen rimelighetens grenser, hvis det kjennes greit ut for deg.

• Du får lære at altfor søvnige barn som ikke ber om mat bør tas opp, bæres og stimuleres og tilbys brystet og at du godt kan vekke et barn og legge det til brystet dersom du trenger det, for eksempel på grunn av melkespreng.

• Det blir ikke tilbudt narresmokk eller flaske på barselavdelingen. Du blir rådet til å unngå dette iallfall til ammingen er godt etablert og du har en tilstrekkelig melkeproduksjon.

• Mødre som ikke ammer, eller ikke får til ammingen, skal få positiv støtte.

• Du skal få informasjon om hvilken helsestasjon dere sogner til, og om hvor du kan henvende deg etter fødselen dersom det oppstår problemer. Du skal bli gjort kjent med Ammehjelpen og hvordan du kan få kontakt med den.

Her kan du lese WHO og Unicefs 10 trinn til vellykket amming.

 

Dette kan du vente av en mor-barn-vennlig neonatalavdeling:


Det samme som for en Mor-barn-vennlig føde-barsel avdeling, men med noen tillegg:

• Gravide som er innlagt på sykehuset, skal få informasjon om foreldres tilgang til neonatalavdelingen. I tillegg skal de få informasjon om tidlig stimulering av melkeproduksjon ved hjelp av pumpe, eller hvordan amming etableres avhengig av barnets forventede tilstand. Informasjonen skal også være tilgjengelig skriftlig. Det skal selvfølgelig tas hensyn til morens ønsker og til barnets forventede tilstand.

• Avdelingen skal oppmuntre og legge til rette for at barnet og foreldrene får hud-mot-hud kontakt så tidlig som mulig, så snart barnet har helse til det, og deretter gjennom hele sykehusoppholdet.

• Det skal finnes skriftlig informasjon om pumping og håndmelking.

• Foreldrene skal kunne være sammen med barnet størsteparten av døgnet (avdelingen kan ha stengt maksimum 2 timer per døgn). Avdelingen skal legge til rette for at dette er praktisk gjennomførbart for minst en av foreldrene slik at det er mulig å spise, hvile seg og ha anledning til å overnatte på sykehuset.

• Barnet skal oppmuntres til tidlig kontakt med mors bryst og til tidlig amming uavhengig av gestasjonsalder og vekt. Avdelingen oppmuntrer til selvregulering så snart barnet er medisinsk stabilt.

• Nødvendig tilleggsmating til barnet gis med sonde, kopp, skje eller hjelpebryst.

• Dere bør få tilbud om permisjoner ved hjemreise, eller besøk av hjemmeteam der dette finnes, slik at overgangen fra sykehus til hjemmet oppleves mest mulig trygg. Dere skal kunne ringe avdelingen for å få svar på spørsmål om amming.

• Narresmokk blir brukt på neonatalavdelingen som smertelindring, som hjelp for barnet til å sovne og roe seg, og for å forbedre fordøyelsen ved sondernæring. Bruk av narresmokk kan lede til at melkeproduksjonen blir for lite stimulert, spesielt før melkeproduksjonen er kommet i gang. Når det nyfødte barnet er sykt eller for tidlig født og er skilt fra sin mor, blir melkeproduksjonen stimulert ved hjelp av pumpe. Bruk av narresmokk forstyrrer derfor ikke produksjonen av melk. Ved overgang til selvregulering og ved hjemreise er problemstillingen igjen aktuell, overdreven bruk av narresmokk kan dølge barnets signaler for sult og dermed stimulering av mors bryst.


Misfornøyd med ammeveiledningen? Her kan du lese mer om rettigheter til å klage.

Mor-barn-vennlig inititiativ i Norge har utvidet initiativet til helsestasjonene i Norge. Prosjektet startet i 2006 og det er mange helsestasjoner som nå arbeider for å bli godkjent "ammekyndig helsestasjon".

Her finner du oversikt over de godkjente avdelingene.

Teksten er en litt omarbeidet versjon fra ”Hvordan du ammer ditt barn”, Sosial- og helsedirektoratet, 2005.

Avsnittet om neonatalavdelingen og ammekyndig helsestasjon er skrevet til boken ”Amming – til deg som vil amme” av Elisabet Helsing og Anna-Pia Häggkvist.