Ammefri

Tilbake

En mor som ammer, har rett til fri fra jobb den tiden hun trenger for å amme sitt barn. Inntil en time av den tiden hun trenger, gis med full lønn, så lenge barnet er under 1 år, og så lenge mors arbeidsdag, inkludert naturlige ulønnede pauser (for eksempel lunsj) er 7 timer eller mer. Noen har rett til ytterligere betalt ammefri gjennom tariffavtalen de er tilknyttet.

iStock-645720408 

Rett til Ammefri

Retten til ammefri er nedfelt i Arbeidsmiljøloven §12-8:

(1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.


(2) Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.


jobbRetten til ammefri gjelder altså alle arbeidstakere, og det er mors behov for ammefri som skal legges til grunn for hvor mye og på hvilken tid i løpet av arbeidsdagen ammefri tas ut. Arbeidsgiver kan ikke styre dette begrunnet i hensyn til driften på arbeidsplassen, og kan derfor ikke pålegge en ammende kvinne å ta ammefri på starten/slutten av dagen eller nekte henne ammefri på grunn av lav bemanning (for eksempel dersom man har vakt alene, eller på grunn av fravær). En kvinne som ammer har rett på den fri hun av den grunn trenger. Dersom dette medfører problemer eller ulemper for arbeidsgiver, er det arbeidsgivers ansvar å løse dette. (1)

Vær imidlertid oppmerksom på at ammefri er en rett til å ta ut fritid for faktisk å amme, pluss tid til ekstra kjørevei dersom man kjører til barnet for å amme, det er ikke en rettighet til kortere dager man kan benytte seg av bare fordi man generelt ammer. Ammefri kan ikke benyttes til å kompensere for nattamming eller amming på andre tidspunkt enn det tidspunktet man faktisk tar ut ammefri. (2)

Pumping er sidestilt med amming.

Betalt ammefri

Alle ammende arbeidstakere har rett til betalt fri til amming inntil en time, så lenge barnet er under 1 år og mor har minst 7 timers arbeidstid per dag, inkludert ubetalte pauser som for eksempel spisepauser.

Tariffavtaler og særavtaler kan gi rett til ytterligere betalt ammefri, for eksempel to timer pr dag, utover barnets første leveår eller når mor jobber kortere dager.  For informasjon om ulike tariffområder, se lenger ned. Om ikke ditt tariffområde dekkes av oversikten, sjekk med din arbeidsplass eller fagforening hva som gjelder for deg.

Ubetalt ammefri

I tillegg har alle arbeidstakere, også arbeidstakere med kortere dag enn 7 timer, rett til så mye ubetalt ammefri som de har behov for. Det er ingen øvre grense for barnets alder i forhold til retten til ubetalt ammefri.


Les mer:

Har du rett til betalt ammefri - flytdiagram

Hvordan kombinere amming og jobb

Arbeidsmiljøloven §12-8

Forarbeider til loven
 

Varsel og dokumentasjon ved uttak av ammefri

Arbeidstaker plikter å varsle arbeidsgiver om uttak av permisjoner. Dette gjelder også ammefri. For ordens skyld er det greit å gjøre dette skriftlig.

Ammehjelpen har utarbeidet dette skjemaet som du kan gi til din arbeidsgiver for å melde fra om uttak av ammefri. (OBS! Firefox har problemer med å vise skjema i PDF. Benytt "Åpne med et annet visningsprogram" og velg Adobe Reader eller velg å laste ned til egen harddisk. Eller prøv en annen nettleser.)

Noen arbeidsgivere kan ha egne skjema. Selv om disse kan kalles "søknad om ammefri", er det viktig å merke seg at bruken av ammefri uansett er en rettighet, og arbeidsgiver kan ikke avslå eller nekte deg dette.

Dokumentasjon på amming

Mange arbeidsgivere krever dokumentasjon på at mor ammer sitt barn. Som regel er det helsesøster eller  fastlege (3) som skriver “ammeattest”. Ammefri er knyttet til mors behov for å amme, det er altså det at hun ammer som skal dokumenteres. Barnets behov for amming skal ikke dokumenteres, og arbeidsgiver kan ikke sette krav om at barnet skal ha spesielt behov for amming/morsmelk eller liknende.

Nærmere om ammefri i noen sektorer

Helseforetakene
Jobber du på sykehus, er det ifølge avtalen mellom Spekter og arbeidstakerorganisasjonene følgende som gjelder:

Arbeidstaker gis fri med full lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. Friperioden vurderes i forhold til antall timer det arbeides pr. dag.

Det vil være nærliggende å se formuleringen “Friperioden vurderes til antall timer det arbeides pr. dag”, opp mot ammefribestemmelsene i de andre offentlige områdene. Der gis inntil 2 timer med full lønn om man arbeider det som regnes som full dag, og en time dersom man arbeider mellom hel og ⅔ dag (se under om tariffområde staten). I helsevesenet er det ofte litt ulik lengde på vaktene, men så lenge man går en hel vakt, er dette å regne som full dag.  

Staten
Dette står om amming innen det statlige området, Statens personalhåndbok §7.3.19 (med tilhørende merknader fra departementet):

En arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn etter § 11 i inntil to timer pr. dag. En arbeidstaker som arbeider mellom 2/3 og hel dag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn etter § 11 i inntil én time pr. dag. Arbeidstakere som arbeider mindre enn 2/3 dag og som ammer sitt barn, har rett til tjenestefri uten lønn etter reglene i arbeidsmiljølovens § 12-8.

Hvor mye tjenestefri den enkelte arbeidstaker har rett til må avgjøres konkret. Det er bare tiden som går med til amming og eventuell ekstra reisetid som kompenseres. Reisetid kompenseres derfor kun i de tilfeller den ansatte på grunn av amming, pådrar seg reisetid utover det ordinære.

Det er fastsatt en øvre grense for barnets alder på to år i denne bestemmelsen, men dersom en arbeidstaker ønsker tjenestefri for å amme sitt barn utover 9 måneder etter fødselen, bør arbeidsgiveren be om bekreftelse fra lege eller helseinstitusjon på at arbeidstakeren fortsatt ammer sitt barn.Kommunalt område
Hovedtariffavtalen i KS gjelder for ansatte i kommunal sektor. Dette omfatter blant annet ansatte i grunnskolene og i kommunale barnehager, i alle landets kommuner utenom Oslo, og sier i §8.3.4 Ammefri at:

Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr.arbeidsdag for å amme sitt barn.

Oslo kommune er eget tariffområde, og Hovedavtalen for Oslo kommune § 4.7.9 Amming, sier følgende om arbeidstakernes rett til ammefri:

Arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag, gis i barnets første leveår tjenestefri med lønn inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. Ved særlige behov kan tjenestefri med lønn ut over barnets første leveår vurderes. For deltidsansatte med redusert arbeidsdag foretas en
forholdsmessig beregning av lønnet tjenestefri, men med rett til tjenestefri etter reglene i arbeidsmiljøloven § 12-8.Studenter
Studenter i praksis har også rett til ammefri, jmf. arbeidsmiljøloven, § 1-6 Personer som ikke er arbeidstakere. Vær oppmerksom på at retten til ammefri ikke gir rett til redusert antall obligatoriske undervisningstimer eller praksistimer. Det kan derfor hende du må arbeide inn igjen timene du tar ut i ammefri eller at dette går inn under de generelle reglene for hvor mye fravær du kan ha fra praksis/undervisning. Forhør deg med ditt studiested.

Eksamener på studiestedet regulereres ikke av arbeidsmiljøloven , men av undervisningstedets plikt til tilrettelegging for studentene, jmf Lov om universitet og høyskoler § 4.3. Det enkelte studiestedet har utfyllende bestemmelser om eksamen og tilrettelegging i sin egen forskrift om studier og eksamen. Du kan søke om utvidet tid på eksamen slik at du kan ta pauser for å amme/pumpe. Forhør deg med studiestedet om hvilke frister som gjelder.


Sjøfart
For kvinner som arbeider innen sjøfart, gjelder følgende:

I henhold til arbeidsmiljøloven 1-2, annet ledd, bokstav a, er sjøfarten unntatt fra arbeidsmiljøloven. For den som har sitt arbeid på norske skip reguleres spørsmålet av sjømannsloven. Loven forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet. De nærmere regler om rettigheter ved fødsel i sjøfarten finnes i forskrift om permisjon ved svangerskap, fødsel og permisjon for de som har sitt arbeid om bord på skip.

Forskriftens regler er søkt harmonisert med arbeidsmiljøloven, men er tilpasset særlige forhold som gjør seg gjeldende i sjøfarten. Forskriften inneholder ingen bestemmelse tilsvarende arbeidsmiljøloven § 12-8 om ammefri. Følgelig foreligger heller ingen lovfestede rettigheter til å ta ut tiden samlet eller lignende. Slike ordninger må derfor avtales med arbeidsgiver.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om permisjoner ved svangerskap og fødsel, inkludert amming, gjelder for norsk kontinentalsokkel.

Andre unntak
Arbeidsmiljølovens kapittel 1 inneholder oversikt og beskrivelse av hvilke deler av arbeidslivet loven gjelder for, og hvilke lover som erstatter denne. Slike unntak vil ikke gjelde kun ammefri, og de som jobber i disse bransjene kjenner sannsynligvis til at de er unntatt arbeidsmiljøloven og hvilke lover som gjelder i stedet.


Konflikter om ammefri

Dersom arbeidsgiver stiller seg på bakbeina, kan det hjelpe å vise til teksten i arbeidsmiljølovens §12-8. I større virksomheter vil ofte personalansvarlig eller personalavdelingen ha bedre oversikt enn nærmeste leder. Dersom det er tvil om tolkningen av rett til ammefri, kan en også søke i "Forarbeidene til ny lovtekst om ammefri". Der vil en kunne finne ut mer om intensjonene i denne paragrafen.

De aller fleste bedrifter har et verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet kan kontaktes ved konflikter om ammefri.

Arbeidstilsynet er ansvarlig for oppfølging av loven, og kan kontaktes ved spørsmål. Saken kan også bringes inn for Tvisteløsningsnemnda. Arbeidstilsynet har mer informasjon om dette.

Tillitsvalgt på arbeidsplassen eller andre i fagforeningen kan også hjelpe arbeidstaker i en konflikt, eventuelt også med juridisk bistand.

I norsk arbeidsrett fungerer tariffavtalene på mange måter som en forlengelse av Arbeidsmiljøloven, og det er normalt Arbeidsmiljølovens bestemmelser som ligger til grunn for de rettighetene tariffavtalene utvider, med mindre avtalene sier noe annet. Det vil derfor være naturlig at ammefri regulert av tariffavtalene følger de samme reglene som Arbeidsmiljølovens ammefri-paragraf når det gjelder regler for hva som regnes for full dag, dokumentasjon og mors rett til så mye fri hun har behov for på det tidspunktet hun trenger det.

 

Noter:
(1) Prop 72 L (2012-2013), s 2-3: Det fremgår av forarbeidene til loven at det ubetinget er mors behov for fri til amming som avgjør når ammefri kan tas ut. «I motsetning til for eksempel reglene i arbeidsmiljøloven § 12-6 om delvis permisjon, er det i lovteksten om ammefri ikke tatt forbehold om at ammefri kan gjennomføres uten vesentlige ulemper for virksomheten.»

(2) Artikkelforfatter har mottatt spørsmål om dette er en for streng tolkning av lovbestemmelsen, og har derfor henvendt seg til departementet. Departementet svarte i brev 07.09.17 at «(…) bestemmelsen bare gir rett til fri for å amme, eventuelt fri for å kunne reise dit hvor barnet er for å amme. Det er departementets syn at bestemmelsen ikke omfatter rett til fri for å kompensere for eventuell belastning ved å amme på andre tider av døgnet. Beskrivelsen i artikkelen som det er vist til i henvendelsen gir etter departementets oppfatning en korrekt beskrivelse på hva som faller utenfor.»

(3) Det er ikke angitt hvem som er best egnet til å skrive ammeattest i lovverket, da departementet ifølge Prop 72 L (2012-2013), sier de ikke finner det hensiktsmessig at departementet skal peke ut dette. Ingen spesiell instans er derfor pålagt denne oppgaven, men det er av det ammehjelpen kjenner til vanlig at helsesøster eller fastlege gjør dette.