Medisiner og amming

Tilbake

Av og til må man ta medikamenter i ammeperioden. Det er få medikamenter som ikke kan brukes av ammende, men av og til skal man være forsiktig. Ammehjelpen svarer ikke på spørsmål som gjelder medikamenter og amming, men vi kan fortelle deg hvor du kan henvende deg for å få trygg informasjon.

Kilder:
1. Nordeng, Hedvig, Havnen, Gro og Spigset, Olav. Legemiddelbruk ved amming.

Tidsskrift for Norsk Legeforening 2012;2012(132):1089-93.
2. Nasjonal Kompetansetjeneste for Amming. Hva leger må vite om medisinske brystkomplikasjoner. 2018-02-31;2018-02-08.

medisin

Så godt som alle ​medisiner går over i morsmelken. Overgang til morsmelk er imidlertid ikke et argument for at du ikke kan bruke et medikament under ammeperioden. De fleste ​medisiner går over i melken i veldig liten grad, og det viktigste er om det på noen måte kan påvirke barnet.

Selv om det står i pakningsvedlegget at medikamentet ikke kan brukes under amming, så er det ikke sikkert at det stemmer. Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av produsenten som tar forbehold for å unngå søksmål - og er ikke basert på medisinske vurderinger. Spør derfor en uavhengig kilde, for eksempel tryggmammamedisin.no eller Relis.no.

For våre mest brukte medisiner finnes det lang erfaring og mye viten om bruk under amming. Kunnskapen være mer sparsom når det gjelder nyere medikamenter, men selv ved nyere medisiner er det mulig for dyktige farmasøyter og legespesialister å vurdere i hvilken grad det er mulig å bruke medisinen under amming. Andre forhold, som prematuritet, barnets alder og hvor mye morsmelk barnet får kan også ha betydning (1). Noen ganger kan delamming være løsningen for å kunne kombinere amming med medisiner.

Ressurser for ammende

Trygg mammamedisin
tryggmammamedisin.no kan du finne informasjon om medisiner og amming. På nettsiden deres finner du oppdatert informasjon med råd mot vanlige plager. I tillegg kan gravide og ammende få svar på individuelle spørsmål over telefon eller e-post. Trygg mammamedisin drives av RELIS som er en offentlig tjeneste etablert for å bidra til riktig medisinbruk gjennom informasjon om medisiner. Tjenesten er gratis.

Telefonnummer: 22 92 11 00
Åpningstid telefontjenesten: hverdager kl 09.00-11.30

E-post sendes via nettsiden tryggmammamedisin, og de lover svar innen to virkedager.

Fastlege, helsestasjon, apotek og annet helsepersonell
Fastlege og helsestasjon er en del av primærhelsetjenesten, og kan hjelpe deg med spørsmål om medikamenter og amming. Fastlege kan henvise videre til spesialisthelsetjeneste ved behov. På apotekene har farmasøyter inngående kjennskap til medikamenters virkning, og kan foreslå produkter som er forenelig med amming.

Helsepersonell bør ikke bruke Felleskatalogen som kilde for å vurdere om et legemiddel kan brukes i ammeperioden. Tekstene i felleskatalogen er produsentenes egne, baserer seg ikke på medisinske vurderinger og er utformet fra et juridisk ståsted. Helsepersonell bør heller bruke Norsk legemiddelhåndbok eller Relis (1,2).

For revmatikere kan Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer være en fin ressurs. Du kan selv ta kontakt med denne kompetansetjenesten.


Ressurser for helsepersonell

Felleskatalogen anbefales ikke som kilde for å vurdere om et legemiddel kan brukes i ammeperioden. Tekstene i felleskatalogen er produsentenes egne, baserer seg i liten grad på medisinske vurderinger og er utformet fra et juridisk ståsted. Det anbefales derfor å benytte Norsk legemiddelhåndbok eller RELIS (1, 2).

Norsk legemiddelhåndbok
Norsk legemiddelhåndbok er produsentuavhengig og inneholder et eget oppdatert kapittel om legemidler og amming. Hvert enkelt virkestoff er vurdert med hensyn til sikkerhet ved bruk i ammeperioden. Legemidlene er klassifisert i én av seks risikokategorier, noe som kan være til hjelp ved en individuell nytte-risiko-vurdering. I legemiddelhåndboken omtales også bivirkninger hos mor og barn som ammende bør informeres om.

RELIS - Regionalt legemiddel-informasjonssenter

Helsepersonell kan med fordel bruke en gratis, søkbar spørsmål-svar database som RELIS har på sin nettside ved spørsmål om amming og medikamenter. I tillegg gir kan RELIS gi helsepersonell hjelp i legemiddelspørsmål individuelt tilpasset den enkelte pasient, dersom det er nødvendig. RELIS samarbeider med Nasjonal kompetansestjeneste for amming.

RELIS drifter også www.tryggmammamedisin.no, en nettbasert publikumstjeneste for gravide og ammende.

 

Internasjonale nettressurser

Det finnes også flere internasjonale nettressurser. Nasjonal kompetansetjeneste for amming har oversikt over relevante ressurser på sine nettsider.

Les gjerne denne oversiktsartikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening om Legemiddelbruk ved amming dersom du ønsker mer bakgrunnsinformasjon og forslag til ressurser om medikamenter og amming.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) er et landsdekkende kompetansesenter som arbeider for å fremme amming og kunnskap om morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media - nasjonalt og internasjonalt. Senterets oppgave er å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten. På kompetansetjenestens nettsider finnes rikelig med informasjon og fagstoff om amming og morsmelk.

Helsepersonell kan kontakte NKA på e-post,  eller telefon 23 07 54 00.
Foreldre kan ikke kontakte kompetansesenteret direkte.  Kilder
1. Nordeng, Hedvig, Havnen, Gro og Spigset, Olav. Legemiddelbruk ved amming.
Tidsskrift for Norsk Legeforening 2012;2012(132):1089-93.

2. Nasjonal Kompetansetjeneste for Amming. Hva leger må vite om medisinske brystkomplikasjoner. 2018-02-31;2018-02-08.